Pokud ve svém autÄ› vozíte pravidelnÄ› malé dÄ›ti Äi domácí zvířata, jistÄ› víte, že se na nÄ› vztahují speciální pÅ™edpisy. Na rozdíl od dospÄ›lého ÄlovÄ›ka zde totiž nestaÄí klasický bezpeÄnostní pás, je potÅ™eba pÅ™ijmout další opatÅ™ení.

 

V případÄ› dÄ›tí se jedná o autosedaÄku úmÄ›rnou jeho vÄ›ku a velikosti, u zvířat pak musíme zabezpeÄit, aby se nedostala do pÅ™ední Äásti vozidla, aniž by ovÅ¡em byl jakkoliv omezen výhled zpÄ›tným zrcátkem. Zde nás může zajímat, proÄ tato pravidla platí, zvláštÄ› když si uvÄ›domíme, že jsou relativnÄ› nová.

 

dopravní nehoda

 

Jako u vÄ›tÅ¡iny podobných nařízení tu jde pÅ™edevším samozÅ™ejmÄ› o bezpeÄnost, a to vÅ¡ech cestujících v autÄ›. AÄkoliv o to samozÅ™ejmÄ› nikdo nestojí, nehody se stávají, a rozhodnÄ› se vyplatí pokusit se minimalizovat jejich následky na zdraví a životech.

 

Je jasné, že dÄ›ti v tomto ohledu bývají nejzranitelnÄ›jší. Navíc pásy, konstruované na tÄ›lesné proporce průmÄ›rného dospÄ›lého, jej dostateÄnÄ› neochrání. PÅ™i prudkém nárazu se tak může stát, že doslova proletí jako vystÅ™elená kulka pÅ™edním oknem – a to může znamenat jeho konec.

 

pes v autÄ›

 

To samé platí i pro zvíře – i ono, pokud není zajiÅ¡tÄ›né, se v případÄ› nárazu zmÄ›ní v podstatÄ› v projektil. Zde se vÅ¡ak pÅ™idává i fakt, že může svým chováním Å™idiÄe obtěžovat a odvádÄ›t jeho pozornost od řízení. Asi těžko například zvládnete projet nároÄnou kÅ™ižovatkou, když se vám pes bude drát na klín nebo strkat Äumákem do ruky, ve které držíte Å™adicí páku. To pak znamená, že nezajiÅ¡tÄ›né zvíře znaÄnÄ› zvyÅ¡uje pravdÄ›podobnost dopravní nehody.

 

Z výše uvedených důvodů je jasné, že se rozhodnÄ› vyplatí veÅ¡kerá nařízení dodržovat. JistÄ›, znamená to další výdaje, avÅ¡ak pamatujme, že tu jde o naÅ¡i bezpeÄnost a o bezpeÄnost naÅ¡ich dÄ›tí, tedy tÄ›ch, které bychom mÄ›li chránit ze vÅ¡ech nejvíce. A ano, může to být ponÄ›kud nepohodlné, avÅ¡ak poskytovaná ochrana, kterou tímto získáte, za to v každém případÄ› stojí.